Project Leren met aandacht

Hoger Beroepsonderwijs

Aandacht voor identiteit

De werkgroep Erfgoed heeft gemerkt dat identiteit een issue is waarmee schoolbesturen en docenten actief aan de slag willen. De tijd is rijp om de identiteit van een school (en dat is meer dan de grondslag van een school) te expliciteren en over het voetlicht te brengen. Op basis daarvan heeft de werkgroep Erfgoed de contouren geschetst van een integraal schoolpakket waarmee (docenten, vakgroepen en) scholen hun identiteit integraal kunnen bestendigen, versterken én ontwikkelen.

Ons_doel_bijgesneden.jpg

Innovatie door het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM)

De ideeën van de werkgroep Erfgoed vonden hun weerklank op Pedagogische Hogeschool De Kempel. Zij herkenden in het moreel kompas van de Franciscanessen het ‘waarom’ onder het ‘wat en hoe’ van hun dagelijkse onderwijspraktijk. Docenten konden direct praktisch met het erfgoed aan de slag en brachten dit in bij het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (topsectorenbeleid – sociale innovatie).

De_opbrengsten.jpg

Leren met aandacht in de stijgers

De congregatie werd per 2014 CEPM-innovatie partner. Samen met twee andere hogescholen, Driestar educatief en VIAA, ontwikkelen Pedagogische Hogeschool De Kempel en de werkgroep Erfgoed in de komende twee jaren het integraal schoolpakket wat studenten ondersteunt in hun identiteitsbewustzijn en -groei. Het pakket heet: ‘Leren met aandacht’, naar de analogie ‘slow teaching’ die verbonden is met de aandacht die Persoonlijk Meesterschap vraagt.

Kempel-kleur75px.jpg   

 0107_001_Logo_Leren_met_aandacht_72dpi.jpg

 

Onderwijs App

Onderwijs App

10 maart 2017

Het CEPM-project Leren  met Aandacht, waarin Pedagogische Hogeschool De Kempel, Hogeschool VIAA en de congregatie Zusters Franciscanessen participeren, heeft onlangs een onderwijs-App ontwikkeld. Na enkele maanden 'proefdraaien'  is de App klaar om mee te gaan werken.

De App richt zich op de ontwikkeling en beroeps-identiteit van de aanstaande leraren basisonderwijs, met behulp van de vijf Franciscaanse levensvragen. Deze App maakt het, met behulp van mobiele telefoon of tablet, mogelijk dat studenten (en docenten) aan de hand van hun dagelijkse ervaringen op alle mogelijke momenten van de dag, overwegingen maken over hun eigen opvattingen, overtuigingen en gedrag. Hiermee geven zij voeding aan de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit.

Geïnteresseerd? Bekijk hier het filmpje over de App.

Ongeveer tegelijk met de ingebruikname van de App hebben eerstejaars leerlingen van Hogeschool De Kempel in groepen een bezoek gebracht aan de zusters Franciscanessen in Oirschot. Na een rondleiding door het klooster en een bezoek aan het museum kregen zij de gelegenheid om met een zuster in gesprek te gaan. Deze gesprekken, die zowel door de zusters als de leerlingen als prettig en leerzaam werden ervaren, leverden al leuke posts op in de App.

Onderwijs-App van start

Onderwijs-App van start

23 februari 2016

Het CEPM-project Leren met aandacht is gestart met de bouw van een onderwijs-App. In dit project participeren Pedagogische Hogeschool De Kempel, Hogeschool VIAA en de congregatie Zusters Franciscanessen.

Vorig jaar heeft de projectgroep een concept bedacht om de ontwikkeling van beroeps-identiteit vorm te geven met behulp van de vijf Franciscaanse levensvragen. Daarbij heeft deze projectgroep gekozen voor de bouw van een eigentijds middel: een App. Deze App maakt het met behulp van de mobiele telefoon mogelijk dat studenten (en docenten) aan de hand van hun dagelijkse ervaringenop alle mogelijke momenten van de dag overwegingen maken over hun eigen opvattingen, overtuigingen en gedrag . Om zo indringend en gericht voeding te geven aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit.

Naar verwachting wordt deze App vóór de zomervakantie nog door studenten getest en zal deze in het komende schooljaar 2016/2017 operationeel zijn.

Didactische aanpak Leren met aandacht krijgt vorm

Didactische aanpak Leren met aandacht krijgt vorm

17 juni 2015

Met de visualisatie van haar concept in de vorm van een spiraal heeft de CEPM-projectgroep "Leren met aandacht" haar didactische aanpak geconcretiseerd en bespreekbaar gemaakt.

Het innovatieproject Leren met aandacht richt zich op bewustwording en groei van de professionele identiteit bij aanstaande leraren basisonderiwj. Jezelf leren kennen, weten waar je (in je beroep) voor staat en de wil om dat zelfbewust uit te dragen aan anderein is een persoonlijke innovatie die uiteindelijk zal leiden tot een groter maatschappelijk bewustzijn van de student zelf en wellicht ook maatschappelijke verandering.

De maandelijkse vergaderingen in Gouda, Zwolle, Helmond en Oirschot hebben de volgende resultaten opgeleverd:

  • een hecht samenwerkende projectgroep die innovatie gedegen aanpakt;
  • een kaderdocument met onderbouwing van het didactisch concept Leren met aandacht;
  • visualisatie van het concept in de vorm van een spiraal (van "waaruit" naar "waartoe"). De spiraal visualiseert de ontwikkeling van professionele identiteit van (toekomstige) leraren en de rol van de vijf levensvragen daarin;
  • een concept voor een digitaal platform voor professionele identiteitsontwikkeling (een website en een App).
CEPM-Workshop levensvragen succesvol

CEPM-Workshop levensvragen succesvol

12 februari 2015

De workshop "Hoe kunnen Franciscaanse levensvragen u versterken?" werd goed bezocht en was een daverend succes. De workshop werd gehouden in het kader van het jaarlijkse CEPM-congres in Antropia te Driebergen. Pesoonlijk Meesterschap werd voor de meer dan tweehonderd bezoekers breed geagendeerd in het onderwijs.

De workshop "Hoe kunnen Franciscaanse levensvragen u versterken?" was een kennismaking met het project Leren met aandacht en een pressure cooker-sessie op het gebied van persoonlijke ambitie. Voor de werkgroep Erfgoed was deze workshop een belangrijke test om in de praktijk te zien wat de aanpak met de vijf Franciscaanse levensvragen voor het onderwijs te bieden heeft.

Met tevredenheid kan de werkgroep Erfgoed constateren dat de Franciscaanse levensvragen nog springlevend zijn en mensen in deze tijd met genoegen aanzetten tot denken. En dat deze vragen de aanleiding kunnen vormen om het niet bij denken te laten maar ook echt iets te ondernemen.

Wat de deelnemers van de workshop teruggaven was o.a.:

  • dat zij het vertrouwen kregen dat je elke dag aan kunt grijpen om opnieuw focus te brengen in je werk. Waarbij de levensvragen (als moreel kompas) helpen;
  • dat je jezelf ontwikkelen en onderwijs ontwikkelen in dialoog met je doelgroep(en) moet doen;
  • dat ze graag hun eigen weg willen (durven) gaan maar ze niet weten hoe je dat zou moeten doen.
Leren met aandacht van start

Leren met aandacht van start

4 december 2014

Maar liefst drie pedagogische Hogescholen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een integraal schoolpakket. In twee jaar tijd gaan zij samen als innovatieproject van het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM) aan de slag om hun ideeën te verbinden aan het concept "Leren met aandacht" van de werkgroep Erfgoed.

Onder bezielende leiding van Frans van der Maden (Pedagogische Hogeschool De Kempel, Helmond) gingen Marloes Hoencamp (Driestar educatief, Gouda), Tamme Spoelstra (VIAA - Gereformeerde Hogeschool Zwolle), Marie-Louise Luybregts (congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot) en Pieter-Marijn van der Velden (Het Inventief, Tilburg) enthousiast aan de slag. Vóór de zomervakantie willen zij een helder didactisch onderwijsmodel ontwikkelen met een gedegen basis. Ná de zomervakantie moet dit model zijn uitgewerkt en in de praktijk zijn vruchten afwerpen.

Partnerschap CEPM en congregatie

Partnerschap CEPM en congregatie

21 mei 2014

In het licht van de op handen zijnde partnerschap is op 21 mei jl. de intentieverklaring partnerschap Landelijk Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM) getekend door de congregatie in het kader van De weg van Franciscus.

De partnerschapsovereenkomst omschrijft de rollen die de congregatie wil vervullen ten aanzien van CEPM en heeft betrekking op strategie, innovatie van het onderwijs en het ambassadeurschap. De congregatie wil deze rollen voor de duur van twee jaren vastleggen en de congregatie verbindt zich tot de inbreng van de ontwikkeling van het Integraal Schoolpakket.

Integraal Schoolpakket als inbreng

De interesse van CEPM betreft het morele kompas wat de congregatie als geestelijk erfgoed wil nalaten. Het Integraal Schoolpakket, wat gebaseerd is op de levensvragen van de Zusters Franciscanessen, geeft vorm aan het onderwijs-streven naar emancipatie: onderwijs wat bij wil dragen aan volwassen worden en daarbij aan een volwassen relatie aangaan met de wereld. Het schoolpakket besteedt aandacht aan de weg, aan het leren zelf en activeert een lerende gemeenschap.

Projectomschrijving Leren met aandacht

Taeke van den Akker, voorzitter dagelijks bestuur CEPM én voorzitter Raad van Bestuur van De Kempel, stelt voor om het Integraal Schoolpakket de naam ‘Leren met aandacht’ mee te geven omdat het over ‘onderwijzen met aandacht’ gaat, in navolging van ‘Leven met aandacht’.

  • De beide onderdelen ‘bewustwording’ en ‘groei’ vormen samen een universeel identiteitsontwikkelingspakket. Deze besteden aandacht aan ‘de weg’. Leren met aandacht wordt zo een onderdeel van het ecosysteem van CEPM. Het onderdeel ‘programma’s’ of ‘inspiratie’ is grondslag specifiek en kan op verschillende manieren worden benaderd en ingevuld.
  • Het pakket is herkenbaar in concrete activiteiten. Deze activiteiten zijn de motor achter de identiteitsontwikkeling en zijn direct verbonden aan de levensvragen.
  • Het pakket is een instrument voor dialoog en daarmee dynamisch. Het geeft blijvend voeding aan de identiteitsontwikkeling van personen / docenten, (vak)groepen, leerjaren en/of scholen. Het pakket kan voor studenten worden ingezet maar ook voor zittende docenten en zelfs buiten het onderwijs (om te beginnen in Jeugdzorg).

 

De Kempel gaat aan de slag met levensvragen

De Kempel gaat aan de slag met levensvragen

15 januari 2014

Met een hartverwarmende presentatie liet pedagogische Hogeschool De Kempel aan de werkgroep Erfgoed zien dat zij niet alleen diep onder de indruk zijn van het erfgoed van de Franciscanessen maar dat zij graag met de vijf levensvragen haar curriculum willen herordenen en ontwikkelen.

Spanningen_en_Dilemmas.jpg

Nikki Wessels, Karel Koolen en Marcel Lemmen, docenten van De Kempel, lieten de werkgroep Erfgoed zien wáár de vijf levensvragen ter herkennen zijn in het curriculum van hun Hogeschool. Daarmee erkent de school dat de levensvragen de basis vormen voor het onderwijsprogramma en hoe het erfgoed van de Franciscanessen dit programma kan versterken. Met groot enthousiasme gaven deze docenten er blijk van onmiddelijk aan de slag te willen gaan met De weg van Franciscus als pad wat alle studenten gaan bewandelen om hun professionele identiteit te ontwikkelen.

De Kempel neemt deze identiteitsontwikkeling heel serieus en heeft zich verbonden aan het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Dit expertisecentrum is door de regering in het leven geroepen om innovatieprojecten in het onderwijs te realiseren.

De_weg_van_Franciscus_in_de_Kempel.jpg

De Kempel hervindt haar roots

De Kempel hervindt haar roots

1 november 2013

Leerkrachten en bestuurders van Pedagogische Hogeschool De Kempel gingen afgelopen maanden terug naar hun wortels: het  klooster van de congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. De school herkent in het geestelijk erfgoed en in het bijzonder in de vijf levensvragen de achtergronden van haar opvoedkundige werkvormen.

"Een aantal jaarlijks terugkerende schoolactiviteiten vonden we altijd al heel bijzonder en tekenend voor onze school, maar het waarom ervan waren we in de loop van de jaren kwijt geraakt. Na een hernieuwde kennismaking met dit erfgoed zien we hoe waardevol dit is en willen we er weer bewust en expliciet mee aan de slag.", aldus Marcel Lemmen en Karel Koolen. De Kempel is sinds zij het contact met de congregatie hebben hervonden actief met het erfgoed in haar curriculum bezig. Daar heeft zij ook het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap (CEPM) bij betrokken.

Docenten en bestuurders brachten al enkele keren een bezoek aan het klooster waarbij ze in het museum de roots van hun school, o.a. letterlijk in de vorm van een bannier, hervonden.

Bezoek Kempel Kapel_bijgesneden.JPG